Zakładanie firmy a podatek VAT – zostać vatowcem czy korzystać ze zwolnienia z VAT?

Podmioty, które podejmują się prowadzenia działalności gospodarczej, niejednokrotnie stają przed wyborem: być czynnym podatnikiem VAT czy korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Który wariant, dla kogo i w jakich okolicznościach jest korzystny?

Początkujący przedsiębiorcy często unikają bycia płatnikami VAT, traktując ten podatek jako dodatkowe obciążenie. Często niesłusznie, bo VAT w wielu przypadkach po prostu się opłaca.

Nie wszyscy podatnicy muszą być czynnymi podatnikami VAT i rozliczać ten podatek. Ze zwolnienia mogą skorzystać firmy u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tyś zł.

Do wartości tego obrotu wliczamy sprzedaż, która byłaby opodatkowana VAT-em gdybyśmy byli vatowcami.Przykład – najem na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT, podobnie nauczanie języków obcych – obojętnie czy jesteśmy vatowcami czy nie jesteśmy. Oprócz tego nie wliczamy sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  podlegających amortyzacji.

Limit obrotów – jest roczny, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Jeśli działalność zaczniemy później musimy przeliczyć kwotę 150 000 w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Limit nam się zmniejsza.

Oprócz limitu obrotu, mamy listę sprzedawanych towarów i usług, która wymusza rejestrację bez względu na wartość sprzedaży.  Od razu po  założeniu działalności   należy być vatowcem.

-wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali

-towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych

-nowych środków transportu

-terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę

Inne operacje, które wymuszają rozliczenie podatku VAT bez względu na status dla potrzeb VAT przedsiębiorcy:

- import towarów i usług,

- wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,

- dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,

-świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca.

VAT -UE

Vatowcy muszą wiedzieć, iż nie obowiązuje żadne zwolnienie z rejestracji jako podatnik VAT -UE dla transakcji unijnych: zakupu towarów i sprzedaży usług oraz tzw. importu usług (zakup usług opodatkowany po stronie nabywcy zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.

Nie vatowcy muszą zarejestrować się jako podatnicy unijni w przypadkach:

- zakupu usług, od którego muszą rozliczyć podatek VAT w Polsce na podstawie art. 28b. Artykuł ten mówi, iż miejscem opodatkowania jest kraj, w którym usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej , stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania. Obowiązek rozliczenia podatku VAT spoczywa na usługobiorcy  – podatniku polskim..

- sprzedaży usług dla podatników VAT -UE lub osób prawnych niebędących podatnikami  – sprzedaż usług na rzecz podatników z UE, dla których miejsce świadczenia zostało określone w kraju nabywcy.

- zakupu towarów od firm z krajów unijnych, kiedy wartość tych zakupów przekroczy kwotę 50 tys. zł rocznie. Poniżej tej kwoty można skorzystać ze zwolnienia, można także wcześniej dobrowolnie zarejestrować się jako czynny podatnik unijny.

Rejestracja jako vatowiec UE nie oznacza, że stajemy się vatowcami krajowymi – nadal możemy korzystać ze zwolnienia dla transakcji krajowych na ogólnych zasadach.    Nie vatowiec musi rozliczyć podatek VAT – bo taki obowiązek spoczywa niejednokrotnie na kupującym. Służą do tego deklaracje np. VAT-8 czy VAT-9M.

Podmioty, które mają obowiązek składania deklaracji VAT-9M określone zostały w art. 99 ust. 9 ustawy o VAT i są to:

   -    podatnicy dokonujący importu usług i nabycia towarów, dla którego są podatnikami, którzy nie mają obowiązku    składania     deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 oraz

   -   osoby prawne niebędące podatnikami – dokonujące importu usług i nabycia towarów, dla którego są podatnikami.

Jeśli powyższe warunki nas nie dotyczą możemy skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT, ale odpowiedź czy będzie to dla nas korzystne nie jest  prosta  i uzależniona   od wielu czynników.

Przy podejmowaniu  decyzji przejście na VAT lub unikanie przejścia na VAT  często przemawia  opłacalność dla przedsiębiorcy

W uproszczeniu można uznać, że zwolnienie z VAT jest korzystne, gdy nabywcami naszych usług lub towarów są podmioty nierozliczające VAT czyli osoby prywatne lub inni przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego VAT. Wynika to z faktu że podatnik zwolniony z VAT nie dolicza go do wartości towaru czy usługi i oferowana przez niego cena może być niższa niż u konkurencji.

Zwolnienie z VAT jest też korzystne gdy w firmie jest niewiele kosztów podlegających VAT .W każdej firmie zdarzają się wydatki, które podatkowi od towarów i usług nie podlegają – skoro zakup nie zawiera podatku VAT, to nie mamy podatku do odliczenia. Chociażby obowiązkowe ubezpieczenia – społeczne, zdrowotne, OC pojazdów, o wydatki na korespondencję (znaczki pocztowe), opłaty za usługi finansowe (rachunek bankowy, różnice kursowe), koszty zakupu usług i towarów u podmiotów niebędących płatnikami VAT lub uniemożliwiające odliczenie VAT (rachunki, umowy sprzedaży, faktury VAT marża, faktury za hotele, faktury za paliwo do pojazdów osobowych).

Korzystnie  byciem vatowcem:

W przypadku kiedy naszymi kontrahentami są w większości czynni podatnicy VAT, dla nich istotna jest kwota netto, gdyż VAT doliczony do wartości usługi mogą sobie odliczyć. Warto to mieć na uwadze, gdyż klienci będący płatnikami VAT chcą zawierać transakcje również z płatnikami tegoż podatku i gdy nie dostaną faktury VAT za zakup towaru lub usługi mogą przenieść się do naszej konkurencji, która wystawi im fakturę VAT.
Naturalnie, są firmy które muszą być płatnikiem VAT-u czy im się to podoba czy nie, i na siłę szukają dostawców vatowców by obniżyć VAT płacony do urzędu skarbowego . Przy współpracy z tego typu kontrahentem, bycie vatowcem oznacza możliwość współpracy.

Niższa stawka VAT przy własnej sprzedaży od stawki VAT przy zakupach .Na przykład  korzystnie będzie być   Vatowcem sprzedając osobom fizycznym   usługi budowlane świadczone w lokalach mieszkalnych (przy spełnieniu warunków mamy obniżoną 8% stawkę VAT).
Przedsiębiorca zakupił materiały budowlane np. okna na zamówienie klienta, okna były zamawiane z montażem do lokalu mieszkalnego (tzw. usługa jednolita – dlatego stawka dla usługi budowlanej czyli 8%).

W firmach produkcyjnych  sprzedających swoje  wyroby  z niższą stawką  ,  gdy kupowane   materiały do produkcji i inne koszty   dokonywane są  ze stawką  23%.

Duże inwestycje uwzględniające VAT.Im wyższe nakłady  na  inwestycje, które zawierają w sobie podatek VAT do odliczenia, bym  bardziej jest korzystne  bycie vatowcem.

Podatnik rezygnujący z VAT, nie odliczy sobie tego podatku od dokonanych  wydatków  inwestycyjnych gdzie kwota VAT-u zawarta w fakturach jest znaczna i przewyższałaby kwotę podatku od sprzedaży towarów i usług.

Sprzedaż towarów  do krajów ramach UE   .Jest on opodatkowany stawką VAT-u 0%,( „czyli wcale.”)  dokonując    dostawy  towarów  nie nalicza  się  VAT  należnego od sprzedaży.

Zostanie vatowcem nakłada znacznie więcej obowiązków oraz zmienia całkowicie zasady dokumentowania sprzedaży. Nakłada się prowadzenie  dodatkowych dokumentów -rejestrów vatowskich.    Trzeba zapoznać się  z mnóstwem  sprzecznych przepisów, interpretacji, pułapek – ustawą o VAT i rozporządzeniami wykonawczymi.

Należy więc przemyśleć dogłębnie wybór opodatkowania naszych transakcji, gdyż będzie on miał wpływ na naliczanie podatku dochodowego, ponieważ nie rozliczając VAT-u wydatki w kwocie brutto możemy zarachować w koszty podatkowe, zmniejszając przy tym dochód do opodatkowania i zapłacimy mniejszy podatek. Jednak w większości przypadków jest to i tak mniej korzystne niż odzyskania nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym.

Podsumowując, dla większości firm działających na rynku rezygnacja z podatku VAT nie jest opłacalna, ale każdą firmę trzeba traktować odrębnie .

Jeśli w trakcie prowadzenia działalności  trzeba   zarejestrować się jako czynny  podatnik VAT  , należy złożyć  do Urzędu Skarbowego  dokument VAT- R .Posiadając na stanie   zapasy towarów handlowych  od których   można odliczyć VAT , trzeba    sporządzić  spis z natury  w którym  zostanie wykazany podatek  VAT , następnie     oddać go do Urzędu Skarbowego  oraz odliczyć   w deklaracji VAT.

Rezygnacja z VAT

Po  roku  prowadzenia działalności gospodarczej   można zrezygnować z VAT.

Należy do dnia 15 stycznia złożyć w US deklarację  VAT- R jako aktualizację z zaznaczonym polem C.1.30. W zgłoszeniu należy podać datę od kiedy następuje ponowne korzystanie ze zwolnienia – pole C.1.38.

Podatnik ,  które zdecydują się na korzystanie ze zwolnienia musi zrobić korektę podatku VAT od towarów w stosunku do których przysługiwało mu całkowite odliczenie podatku. Korekta jest przeprowadzana wg zasad:

1. od zakupionych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych o cenie zakupu większej niż 15 tys zł – korekty dokonuje się przez 5 kolejnych lat licząc od daty zakupu, korygując w każdym roku 1/5 podatku (w przypadku ŚT z 1 i 2 grupy okres korekty wynosi 10 lat) – korekty dokonuje się w deklaracji za styczeń następnego roku.
2. od zakupionych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych o cenie zakupu mniejszej niż 15 tys zł oraz od wyposażenia – korekty dokonuje się jednorazowo w deklaracji za miesiąc, w którym rozpoczęto korzystanie ze zwolnienia a zwrotowi podlega cała kwota odliczonego podatku. Nie trzeba naliczać korekty, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego (miesiąc/kwartał) w którym dokonano zakupu do momentu skorzystania ze zwolnienia upłynęło 12 miesięcy.
3. od zakupionych towarów handlowych, surowców i materiałów niesprzedanych lub niewykorzystanych do dnia ponownego skorzystania ze zwolnienia – korekty dokonuje się jednorazowo w deklaracji za miesiąc, w którym rozpoczęto korzystanie ze zwolnienia a zwrotowi podlega cała kwota odliczonego podatku.

Art. 91 USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Autor: Biuro rachunkowe  Decret

 

Tagi:

  1. Na razie brak komentarzy.
(ukryty)

SetPageWidth